за нас


Академия по Бойни изкуства
„Тигрови Сенки ”

СТАТУТ

Чл.1. Академията не е ограничена със срок или друго прекратително действие;
Чл.2. МАAТS е военно-спортна oрганизация с морална,национална и духовна насоченост;
Чл.3. В Oрганизацията се изучават военни техники, тактика и стратегия . Възпитава се в морал, етика, конфуцианска философия и Дзен-Будизъм. В обучавания се изграждат успоредно както физическа, така и умствена и духовна

ЦЕЛ

Чл.3. Целта на Oрганизацията е да ви помогне да опознаете своите способности, да откриете себе си и да се изградите като личност. Да издигате своя дух, по пътя на бойните изкуства, на едно по високо ниво! Изграждат се определени качества в индивида, които са описани в приложение 1;
Чл.4. Средствата, с които Oрганизацията ще постига своите цели са: организиране на школи, членски внос, дарения, субсидии или помощи, предоставени от обществени и/или частни организации.

ЧЛЕНСТВО

Чл.5. Членуването в Oрганизацията е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица; Чл.6. Придобиване на членство, условия:
6.1. Кандидатът е посещавал редовно занятията в продължение на 3 месеца;
6.2. Покрива физически норматив – Приложение 2;
6.3. На общо събрание се прогласува допускането му до клетва;
6.4. Полага клетва за вярност към Oрганизацията .
Чл.7. Прекратяване на членство:
7.1. С едностранно волеизвестяване до Oрганизацията или Сенсея на Академията!
7.2. Поради дисциплинарни причини и неспазване на Mорала и Устава на Ордена!
7.3. При отказване, поради слабост и недъгавост в характера на трениращия!
7.4. Поради финансова несъстоятелност и невъзможност за изплащане на месечния членски внос, към Академията!

ЗВАНИЕ

Чл.8. Придобиване на звание: Членът на Организацията , участвайки в турнирите и борейки се с дух , демонстрира своята себеотдайност и безстрашност в срещите по Кумите . Заслужилите полагат клетва пред меча на „Рицар” от Ордена и получават церемониално званието „Боец” с което се задължават да бранят интересите на организацията.
8.1 Боецът , за да запази своите привилегии и статут на такъв, задължително участва във всички вътрешни турнири организирани от Академията!
8.2. Боецът, събрал най – много победи (точки) от период за 4 години на вътрешните турнири „Тайгърс”, се издига в звание ВОИН и получава МЕЧ – символ на неговия дух, сила и почтеност;
8.3. След придобиване на звание ВОИН, членът на организацията Получава покана да участва в съдийската комисия ако притежава необходимата степен и Академията се нуждае от това. Посвещава се в следващото звание автоматично на всеки 4 години;
8.4. При издигане в звание воин, членът на Организацията се освобождава от участие във вътрешните турнири „Тайгърс”;
Чл.9. Отнемане на звание
9.1. Боецът губи званието си когато пропусне вътрешен турнир.
/Притежателите на по-горните звания: ВОИН и РИЦАР никога не изгубват смисъла на пътя а от там и на званията си , ставащи неразделна част от тяхното съществувание!/

ИЗПИТИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Чл.10. Вътрешни състезания „Тайгърс”
10.1. Провеждат се на всеки 4 месеца, 3 пъти годишно;
10.2. Условия за участие – Приложение 3;
10.3. Регламент за участие – Приложение 4.
Чл.11. Външни състезания:
11.1. Участието на членове от Организацията във външни състезания (от зонален, регионален, национален, балкански и международен характер) се явяват по заслуги и при одобрение от Сенсея или заместника на С.А. „Тигрови сенки”.
Чл.12. Изпити
12.1. Изпитите се провеждат на всеки 4 месеца, 3 пъти годишно;
12.2. Условия за явяване на изпит
12.2.1. Задължително притежание на звание;
12.2.2. Физически нормативи – Приложение 6;
12.2.3. Подаване на заявление за изпит – Приложение 7;
12.3. Получаване на степен – кю
12.3.1. При покриване на минималните изисквания за степен – кю и одобрение на изпитната комисия

ЙЕРАРХИЧЕН РЕД НА ОРДЕНА  В ЗВАНИЕ

Чл.13. Във възходящ ред: Гост, Трениращ, Член на Академията, Боец на Академията,
Воин на Академията, Рицар, Сенсей;
Чл.14. Званието на всеки един от Организацията определя неговите
права и задължения в същата !
14.1. Отличителни знаци на званията:
- ГОСТ (свободно облекло в присъствие на тренировка);
- ТРЕНИРАЩ (традиционно карате – ги кимоно, без отличителни знаци и символи);
- ЧЛЕН на Академията (традиционно Карате Ги кимоно с щамп на гърба – фетиша, символизиращ силата и смелостта и показващ принадлежноста на трениращият към организацията! )- носи се с гордост и достойнство!
- БОЕЦ (добавя се гербът на Академията, зашит на лявата страна на кимоното отпред на нивото на гърдите; десен ръкав , четири пръста под рамото- Българския трибагреник и Левъл,- отбелязващи националността и ранга на обучаващият се;/Боец с 3-то Кю получава достъп до по-висшите и спец.занятия: Филипински бой,томпфа, нунджаго и джо; хвърляне на шурикен конай и кама в цел; стрелба с лък и въздушен пистолет; практика на Кенджуцо-Меч – униформа кеоги хакама кимоно )

- ВОИН (всичко плюс допълнителна свастика на ръкава на кимоното);
- РИЦАР (всичко плюс допълнителна свастика на ръкава на кимоното);
-СЕНСЕЙ (всичко плюс допълнителна свастика на кимоното).

УЧЕБНА ПОСТЕПЕННА ЙЕРАРХИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл.15.
- Гост (няма степенна обозначеност);
- Трениращ (няма степенна обозначеност);
- Член на Академията от 10-то кю до 10-дан ;
10-от и 9-то кю – бял пояс;
8-мо кю – жълт пояс;
7-мо кю – оранжев пояс;
6-то кю – зелен;
5-то и 4-то кю – син пояс (с възможност за получаване на лиценз за младши инструктори- обучаващи);
3-то , 2-ро и 1-во кю – (кафяв пояс с възможност за получаване на лиценз за инструкторски – обучаващ състав);
от 1-ви до 10-ти дан – черен пояс (майсторски степени);
Чл.16. Учебни обозначения в Академията:
16.1. Кохай (ученик – боец , обучаващ се в академията на военни изкуства , тактика и стратегия) – от 10-то до 4-то кю;
16.2. Семпай (Командир- обучаващ подразделения класове в Академията) – от 3-то кю до 5-ти дан;
16.3. Сенсей –( Духовен и физически водач – основател на Академията ) .

ПОВЕДЕНИЕ И МОРАЛНИ НОРМИ В ДОДЖОТО

.17. Всеки присъстващ в доджото е длъжен да спазва порядките и нормите на поведение, определени в Устава на Академията .
17.1. Уважение и почит с /ОС/ и поклон, знак за съгласие, разбиране, благодарност и хармония на всички обучаващи се в залата ;
17.2. Задължително уважение и подчинение на всички по - висшестоящи по звание и степен от трениращия или присъстващото в Организацията лице !
Чл.18. Най-висшестоящия по време на занятие е този, който е упълномощен да проведе занятието !
Чл.19. В доджото с цел спазване на ред и дисциплина се изисква разрешение от провеждащия занятието, по какъвто и да било проблем, възникнал по време на същото !
Чл.20. Неуважение и незачитане на команди и заповеди във военната организация се наказват по преценка на по- висшестоящия ! Поведението на провинилия се, може допълнително да се преразглежда от Командния състав на Академията;
20.1. Наказателните норми могат да варират от физическо упражнение до изгонване на лицето от доджото, мероприятието или състезанието за определен период от време !
Чл.21. В Организацията отговор за отрицание към по- висшестоящ не съществува !
Чл.22. Изкачването в степен и звание на всеки член в Организацията става в зависимост от заслугите му в същата .

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА В
ОРГАНИЗАЦИЯТА СПРЯМО ТЯХНОТО ЗВАНИЕ И СТАТУТ

Чл.23. Трениращият в Организацията не се ползва с никакви права.
Чл.24. Член на Организацията загубил или непридобил още звание:
- Има правото да се яви за защита или получаване на такова !
- Има правото да бъде информиран за дейността на Организацията.
Чл.25. Член на Организацията със Звание има правото:
- Да участва в дейността на Академията и да бъде избиран за член на Командния състав;
- Да бъде информиран за дейността на Академията;
- Да се явява на изпит за степен и състезания от Зонален, Републикански и Международен мащаб по заслуги и преценка на Командния състав;
- Получава клетвена протекция от всички членове на Ордена със звание !
- Да се ползва от имуществото на Академията и от резултатите на дейността !
- С достойнство и чест да носи и използва за сила и протекция Инициалите и Герба на Организацията !
- Да посещава всички мероприятия и тренировки провеждани от Академията. /достъп до всички зали без промяна в членския месечен внос!/
Чл.26. Задължения на лицата, които са под егидата на Организацията :
26.1. Да внасят ежемесечно членския си внос.
26.2. Да спазват устава на Академията и да работят за постигането на нейните цели.
26.3. Да спомагат за увеличаване на имуществото на Организацията и издигането на нейния обществен авторитет.

ДЕЙНОСТ НА КОМАНДНИЯ СЪСТАВ

Чл.27Командния състав се състои от способни Бойци, Воини и Рицари, притежаващи нужната инструкторска степен и обучаващ лиценз.Командирите представляват ядрото на Академията. Тяхната роля е да управляват и развиват групите обучаващи се във Военно-спортната Академия.
Чл.28. Създателят на Организацията е и неин Главнокомандващ. Същият има правото да одобрява или отхвърля предложенията на останалите членове на Командния състав!
Чл.29. Всички членове на съвета имат правото на един глас;
Чл.30. Дейност:
30.1. Изменя и допълва устава на Академията;
30.2. Приема и изключва членове на Академията;
30.3. Избира и освобождава Командири и определя техните възнаграждения;
30.4. Одобрява годишния и финансов отчет;
30.5. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
30.6. Приема основните насоки и програми за дейността на Организацията;
30.7. Управлява бюджета на Академията ;
30.8. Взема решения относно дължимостта и размерите на членския внос;
Чл.31. Членският състав на съвета може да бъде преизбиран без ограничения;
Чл.32 Въвеждане на помошник- командир на пряко подчинение на командира.

Цел: подобряване дейността по време на занятието.

32.1. Помощник -командира се назначава от месец за месец от командира на подразделението / групата /.
32.2. Командирът е длъжен всеки месец да си подменя помощника с цел обучението на повече кадри от л. състав на Академията.
32.3. Командирът на подразделението и изцяло под негова отговорност има правото в минимален срок от три месеца до неоп.период от време, да завери лиценза и възпроизведе инстукторската степен в обучаващ кадър.
32.4. Парична субсидия в размерприспадане от чл.м.такса се присъжда на пом.-командира.
32.5 Паричната субсидия се поема служебно от касата на Академията!

СИМВОЛИ ЗНАЦИ И РИТУАЛИ

Чл.33. Академията по Бойни Изкуства – „Тигрови
Сенки” има кръгъл печат. Същата притежава знаме , герб и
значка, чиито цветове са основни цветове на спортния екип.
Чл.34. Правата върху символиката на Организацията са
изключителна собственост на същата !
34.1. Използването им от трети лица е възможно само на
договорна основа !

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъстващи
учредители на Командния състав на Академия по Бойни Изкуства-
„Тигрови Сенки” – Варна :

Магдален Неделчев Алагьозов
Стефан Вл. Ганев
Борис Николаев Николов
Найден Ил.Мутафов
Диана Хр. Стоянова
Емил Ал. Ковачев

 

 

 

Приложение 1
КАРАТЕ-ДО
ТРЕНИРОВКАТА – Единственият  път за изграждане на физическата култура на човека!
Качества Развиващи се в трениращия КАРАТЕ-ДО

 • Добър рефлекс
 • Усет за дистанция
 • Адекватна реакция за всяка една ситоация
 • Ловкост
 • Мощ,Упоритост на Духа
 • Умереност
 • Воля
 • Мъдрост
 • Бързина

10. Логичност
11. Сила
12. Достойнство
13. Чест
Девиз на школата: СИЛА И ЧЕСТ!
Мото: И НЕКА СИЛАТА ДА БЪДЕ С НАС!
Приложение 2


Физически изпит за придобиване на членство

 

При покриване на следните физически нормативи от
20 лицеви опори
40 коремни преси
30 клек маегери
трениращият има правото да положи клетва и да стане член на СК „Тигрови сенки”.

 

 

 

Приложение 3

 

Условия за участие на вътрешните турнири „Тайгърс”

Само членове на Академията могат да участват във вътрешните турнири „Тайгърс”.
 • За участие във вътрешните турнири „Тайгърс” задължително се подава заявление – Приложение 5.
 • Всички членове на организация са длъжни да внесат сумата от 20 лв. за подпомагане на дейността преди вътрешните турнири „Тайгърс”.
 • Задължителната екипировка за участие във вътрешните турнири  „Тайгърс” е:
  • протектор за ръце
  • протектор за уста
  • шлем за главата, при липса на протектор за уста.

   

   

  Приложение 4
  Регламент за участие
  Общ регламент:

  Категориите се определят според възрастта
 • до 13 години влючително – деца
 • над 13 години – смесена.
 • Членовете на организацията без звание играят на предварително състезание на елиминации. Победителят от прдварителните кръгове участва  с Бойците  в състезанието.
 • Бойците се състезават за класиране на финали.
 • На края на всеки вътрешен турнир Бойците получават:

  За участие – 2 бойни точки
  За III място – 3 бойни точки
  За II място – 4 бойни точки
  За I място – 5 бойни точки
  /точките се сумират на края на всяка астрономическа година и се награждажат шампионите за годината с медали за съответната дисциплина. Бойните точки също се сумират и веднъз на всеки 4 години и се определя шампион на който се присъжда звание ВОИН и се връчва саморайски меч с което неговото участие в турнирите с Бойци – прикючва! /

  Допълнителен регламент за вътрешен турнир ката:

  Всички състезатели се явяват на входяща ката Хейян Нидан с изключение на 10-то и 9-то кю, които игрят Хейян Шодан.

 • При правилно изпълнение на катата и одобрение от съдийската комисия, участникът продължава в състезанието.
 • Състезанието се провежда на директни елиминации.
 • От четвърт финалите до финалите е задължително участието само с висши кати.
 • При крайното класиране, загубилият от първата среща на първенеца в състезанието получава правото да се бори за II  и III място

  Допълнителен регламент за вътрешен турнир кумите:

  Всеки участник има 3 задължителни срещи.

 • Всяка среща е с времетраене 2 мин., финали – 3 мин.
 • Участниците се класират на I, II и III място според победите си

                                                   Приложение 6
  Физически нормативи
  Физически изпит по КПД

  Присъствието е задължително за всеки трениращ член
  на организацията , щом норматива от 3 лостови набирания,
  7 кофички на успоредката , 30 лицеви опори и 30 коремни преси
  (на успоредката ) не е покрит като минимум – среден 3 .
  Допустим пропуск 2 посещения в интервала от всеки
  4 тренировъчни месеца.

 • Задължителни нормативи  за право на явяване на боеца
  от СК „Тигрови Сенки” на изпит за степен Кю

  1. За 9-то кю: 20 л. опори , 40 коремни преси, 30 клек – маегери
  и задължително присъствие при непокритетие от минимума на КПД.
  За 8-мо кю (жълт пояс) 20 л. опори , 40 коремни преси, 30 клек – маегери и задължително присъствие при непокритетие от минимума на КПД.

   

  За 7-мо кю (оранжве пояс) 20 л. опори , 40 коремни преси, 30 клек – маегери и задължително присъствие при непокритетие от минимума на КПД.

   

 • За 6-то кю (зелен пояс) 30 л. опори и КПД – минимум (среден 3 );
 • За 5-то кю (син пояс ) 40 л. опори и КПД – минимум (среден 3 );
 • За 4-то кю ( син пояс ) 50 л. опори и КПД – минимум (среден 3 );
 • За 3-то кю (кафяв пояс ) 60 л. опори и КПД – минимум (среден 3 );
 • За 2-ро кю ( кафяв пояс ) 70 л. опори и КПД – минимум (среден 3 );
 • За 1-во кю ( кафяв пояс ) 80 л. опори и КПД – минимум (среден 3 );

    • Девиз: "Сила и Чест"

  Мото: "И нека силата да бъде с нас!...."

  "Победата винаги принадлежи на този,
  който не мисли за битката или за себе си,
  а е потопен в празнотата на големия произход."
  Конфуции

  I. I must know, I had dedicated myself to knowing Karate-Do,
  in order to gain a clear concept about all the conceptions.
  II. I am fully ready, with no prejudice inside, to defend justice and to protect the weaker.
  III. I won NOT be cruel and arrogant.
  IV. I will utilise my knowledge on Karate-Do ONLY in case I am forced to,
  or if I am not able to avoid it, but even so -ONLY as a SELF-DEFENSE mean.

  Slogan: " Strenght and Honour "

  Motto: "May the force be with us!..."
  "The victory always belongs to that who never thinks of the battle or himself alone,
  but is plunged in the vanity of the Great Genesis."
  Confusius (Con Fu Tzu)

  Tigers Shadows ® 1997 • Catblue